quinta-feira, 26 de agosto de 2010

Japoneses e suas profissões

* Takamassa Nomuro - pedreiro
* Kotuka Oku Dokara - proctologista
* Katano Okako - gari
* Kawara Norio - pescador
* Tanaka Traka - cobrador de ônibus
* Fujiko Oro - trombadinha
* Kurano Okoko - psiquiatra
* Kijuro Burabo - banqueiro
* Armando Oboro - confeiteiro
* Takafuro Nokoko - neurocirurgião
* Kutuka Aguya - acumputurista
* Dibuya Omiyo - roceiro
* Hideo Orrabo - homossexual
* Kaguya Nopano - costureiro
* Kanota Nakama - prostituta
* Fumiko Karo - traficante

Nenhum comentário:

Postar um comentário